19. Kongre Kabul edilen Bildiriler

19. Kongre Kabul edilen Bildiriler

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi Kabul edilen Bildiriler

Son Güncelleme: 29 Haziran 2015
Word formatında indirmek için yazının sonundaki dosya linkine de tıklayabilirsiniz.

Merve Ermiş (İTÜ), Nihal Eratlı(İTÜ), Hakan Argeso(Atılım Ü. ), Akif Kutlu(İTÜ), Mehmet H. Omurtag(İTÜ).“Konik Tipi Viskoelastik Helislerin Farklı Yüklemeler Altındaki Di-namik Davranışı”

Ali Çınar (MEF Ü.), “Sonlu Elemanlar Yönteminin Araç Dayanım Ve Ömür Hedeflerinin Doğrulanmasındaki Önemi ve Buna Ait Bazı Özel Uygulama Sonuçları”

Can Fuat Delale (MEF Ü.)- Şenay Pasinlioğlu (İTÜ)“Kabarcık Dinamiği için Birinci Mertebe Gaz Basıncı Yasası”

Murat Özdemir (Ordu Ü. ) - Ahmet Ergin (İTÜ) “Stifnerli Gemi Panellerinin Nihai Muka-vemetinin Tayini”

Aydın Özmutlu (NK Ü )- Maria I. Todorovska (Uni. Of Southern California, at Los Angels) “Yığılı Kütleli Timeshenko Kirişinde Dispersiyon Analizi”

Serdar Carbas (KMU)-Mehmet Polat Saka (U. Of Bahreyn), “Suni Arı Kolonisi Yöntemi Kullanılarak Soğuk Şekillendirilmiş İnce Cidarlı Çelik Kesitlerden Yapılan Az Katlı Çelik Çerçevelerin Tasarım Optimizasyonu”

Vedat Ziya DOĞAN - Gökay Simitçioğlu Sena Ayhün, Burak Ustaoğlu, Serter Atamer Zahit Mecitoğlu, Halit S. Türkmen, Sedat Süsler, Erdem Akay, Müslüm Çakır (İTÜ): “Otobüslerde Kullanılan Plastik Yakıt Tanklarının Statik Ve Dinamik Analizler Yardımıyla Daya-nımının İncelenmesi”

Yoldaş Seki - Saeed Sanjari - Murat İnce - Nilüfer Yıldız (DEÜ): “Antistatik Hale Getirilen Akrilik Tabanlı Verniğin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi”

Mustafa ÜLKER - Sedat SAVAŞ (Fırat ÜĞ.) : “AISC 360-10 Ve Türk Deprem Yönetmeliği (Dbybhy, 2007)’ Ne Göre Çelik Yapıların Tasarımı”

Metin Muradoğlu (Koç Ü. )- Daulet Izbassarov: “Çok Fazlı Viskoelastik Akışların Doğru-dan Sayısal Modellenmesi”

Y. Cengiz Toklu (Bilecik Ü. ): “Yapı Mekaniğinde Sezgisel Algoritma Uygulamaları”

Yasemin Seki - Aysun Akşit (DEÜ): “Mechanical And Morphological Observation Of Jute Fibers Modified With Different Chemical Agents”

Kutlay Sever - İsmail Hakkı Tavman - Mehmet Sarıkanat - Yoldaş Seki ve Alpaslan Turgut (DEÜ) “Grafit Takviyeli Etil Vinil Asetat (Eva) Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Termal Çevrimin Etkisi”

Aybike Özyüksel - Sadık Alper Yıldızel - Erkan Doğan (CBÜ) : “Farklı Çatı Eğimlerine Sahip Hangar Tipi Kapalı Çelik Yapıların Rüzgar Yükü Tasarımının Abaqus Cae Programıyla Yapılması”

Beytullah Temel - Sefa Yıldırım - Naki Tütüncü (ÇÜ) : “Keyfi Dinamik İç Basınç Altındaki Heterojen Dairesel Yapıların Elastik Ve Viskoelastik Davranışları”

Pınar Bora - Talat Şükrü Özşahin : “İki Rijit Dikdörtgen Blok İle Yüklenmiş Elastik Yarı Sonsuz Düzlem Üzerine Oturan Elastik İki Tabakanın Sürekli Temas Problemi”

Ali I. Karakaş - Korhan Özgan - Ayse T. Daloğlu - Saffet Kılıçer (KTÜ): “Winkler Yatak Katsayısının Hiperbolik Soğutma Kulesinin Serbest Titreşim Ve Statik Rüzgar Davranı-şına Etkisi”

Kader Sever (EGE Ü.) - Zafer Yenier - Mehmet Sarıkanat - Kutlay Sever Ve Yoldaş Seki (DEÜ): “Sıcak Suda Yaşlandırılan Cam Fiber/Epoksi Kompozitlerin Tabakalararası Kayma Dayanımındaki Değişimlerin İncelenmesi”

Dursun Meriç - Hasan Gedikli (KTÜ): “Köpük Dolgulu Kaynaklı Konik Tüplerin Enerji Sönümleme Özelliklerinin Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi”

Dursun Meriç - Hasan Gedikli - Hüseyin İpek (KTÜ): “Kompozit Tüpün Yarılma Ve De-formasyonla Enerji Sönümleme Özelliklerinin Deneysel Ve Sayısal İncelenmesi”

Erman Ülker (Arizona U.) - Mehmet Sorgun (Katip Çelebi Ü.): “Yatay Kuyulardaki Sıvı-Katı Çift Fazlı Akışın Modellenmesi”

Onur ARAZ - Volkan Kahya (KTÜ): “Hızlı Tren Köprülerinin Rezonans Titreşimlerinin Azaltılmasında Seri Bağlı Ayarlı Kütle Sönümleyiciler”

Ömer Yavuz BOZKURT - Özkan Özbek (Gaziantep Ü.): “Tabakalı Kompozit Plakaların Eleman Bağımsız Galerkin Yöntemi İle Eğilme Analizinde Kayma Düzeltme Katsayısının Etkisi”

Özkan Özbek - Ömer Yavuz Bozkurt (Gaziantep Ü.): “Eleman Bağımsız Galerkin Yönte-minde Çözümü Etkileyen Seçilebilir Parametrelerin Tabakalı Plakaların Eğilme Prob-leminde İncelenmesi”

Yunus Tansu AKSOY - Melin Şahin (ODTÜ): “Sandviç Kompozit Plaka Üzerinde Aktif Titreşim Kontrolü Amacıyla Kullanılacak Piezoelektrik Yamaların Yerlerinin Belir-lenmesi”

S. Özgür Değertekin (Dicle Ü.)- Luciano Lamberti - Mehmet Ülker (Fırat Ü.): “Uzay Kafes Yapıların Ateş Böceği Algoritması Yöntemiyle Optimizasyonu”

Nilay Küçükdoğan Öztürk - Savaş Öztürk: “Fındıkkabuğu Ve Evsel Çay Atığı Katkılı Hdpe Kompozitlerin Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi”

Onur Akın - Melin Şahin (ODTÜ): “Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Doğrusal Karesel Düzenleyici (Lqr) İle Aktif Denetimi”

Kemal Mazanoğlu - Elif Çağda - Kandemir Mazanoğlu (Uşak Ü.): “Çeşitli Tipte Çerçeve Yapıların Düzlem İçi Anti-Simetrik Mod Serbest Titreşim Analizi”

Elif Çağda - Kandemir Mazanoğlu - Kemal Mazanoğlu (Uşak Ü.): “Deprem Yükü Etkisi Altındaki Binalarda Doğrusal Olmayan Viskoz Sönümleyicilerin Kullanımı”

Nihal Eratlı(İTÜ) - Merve Ermis(İTÜ) - Hakan Argeso (Atılım Ü)- Akif Kutlu (İTÜ), Mehmet H. Omurtag(İTÜ): “Fıçı Tipi Doğrusal Viskoelastik Helislerin Dinamik Davranışı”

Zafer Yenier - İbrahim Şen - Kutlay Sever - Yoldaş Seki Ve Mehmet Sarıkanat (DEÜ): “Grafen Takviyeli Biyokompozitlerin Mekanik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi”

İsmail Cem Türtük - Murat Şakacı - Babür Deliktaş (UÜ): “Küçük Zımba Testinde Ön Ta-nımlı Çentik Geometrisinin Çeliklerin Kırılma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştı-rılması”

İsmail Cem Türtük - Babür Deliktaş (UÜ): “Gözenekli Plastisite – Hasar Mekaniği Bütün-leşik Teorileri İle Metallerdeki Sıcaklık Tabanlı Geçiş Kırılmasının Modellenmesi”

Baran Bozyiğit - Onur Öztürkoğlu - Seval Çatal (DEÜ): “Yarı Rijit Bağlı Betonarme Baca-ların Serbest Titreşiminin Diferansiyel Transformasyon Metodu İle Analizi”

İsa Çömez (KTÜ)- Handan Adıbelli (Bozok Ü.)- Ragıp Erdöl (Canik Başarı Ü.): “Hareketli Zımba İle Bastırılan Tabakanın Sürtünmeli Değme Problemi”

Hamide Tekeli - Fuat Demir - Hakan Dilmaç (SDÜ): “Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi”

Mustafa Yavuz Çetinkaya - Erkan Çelebi - Osman Kırtel (Sakarya Ü.): “Yapı-Zemin Ortak Sisteminin Altsistem Yaklaşımı İle Modellenmesinde Temel Ortamı İçin Empedans Fonksiyonları”

Hakan Pekel (Niğde Ü.) - Vebil Yıldırım (ÇÜ): “Fonksiyonel Derecelendirilmiş İçi Boş Silindirlerde Sürekli Rejimde Sıcaklık Dağılımının Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi İle Sa”

Yaşar Pala - Emre Çalış - Ahmet Emre Öcal - Safa Şenaysoy (UÜ): “Çelik Depo Raf Sistem-lerinde Kullanılan Tırnak Bağlantılarında Kaynak Hesabı Ve Optimizasyonu”

Bahattin Kanber - Nurettin Furkan Doğan (Gaziantep Ü.): “İndirgenmiş Noktasal İntegras-yon Kullanarak Kalın Kirişlerin Elasto-Plastik Davranışlarının Niy Ve Rniy İle İncele-mesi”

Mehmet Haskul - Eray Arslan (İnönü Ü.): “Isıl Ve Mekanik Yük Altındaki Eğri Eksenli Panelde Oluşan Elastik Gerilmeler”

Egemen Teomete - Serap Kahraman (DEÜ): “Kömür Katkılı Betonun Basınç Birim Şekil Değiştirme- Elektriksel Direnç Değişimi İlişkisi”

Yaprak I. Özdemir ( ): “Winkler Zemine Oturan Kalın Plakların Serbest Titreşim Ana-lizi”

Mehmet Pakdemirli (CBÜ): “Multıple Scales Lındstedt-Poıncare Tekniğinin Eınsteın Çe-kim Teorisine Ait Bir Denkleme Uygulanması”

Ahmet N. Eraslan - Tunç Apatay (Gazi Ü.) - Ekin Varlı (ODTÜ): “Dış Yüzey Sıcaklığı Za-manla Değişen Silindirin Elastik-Plastik Analitik Çözümü”

Tunç Apatay (Gazi Ü.) - Ahmet N. Eraslan - Buşra Çiftci (ODTÜ): “Sinüzoidal Değişen İç Isı Üretimi Etkisindeki Silindirin Kısmen Plastik Analitik Çözümü”

Mesut Şimşek - Mustafa Aydın - Hasan Hüseyin Yurtcu (YTÜ): “Elastik Zemine Oturan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kare Bir Plağın Statik Yükler Altında Davranışı”

Ekin Deliktaş - Mevlüt Teymür (İTÜ): “Düzgün Kalınlıklı Hiperelastik İki Tabakayla Kaplı Bir Yarım Uzayda Lineer Olmayan Yüzey SH Dalgalarının Yayılması”

Hatam Quliyev - Surkay D. Akbarov - Nazmiye Yahnioğlu (YTÜ): “Fonksiyonel Derecelendi-rilmiş Malzemeden Yapılmış İçi Boş Kürenin Torsiyonel Serbest Titreşiminin Analitik İncelenmesi”

Surkay D. Akbarov - M. Ismailov (YTÜ): “Sıkışabilir Viskoz Akışkan, Elastik Levha Ve Rijid Duvardan Oluşan Hidro-Elastik Sistemin Zorlanmış Titreşiminin Bazı Özellikler”

Tunç Apatay (Gazi Ü.)- Ahmet N. Eraslan (ODTÜ): “Periyodik Olarak Sönümlenen İç Isı Üretimi Etkisindeki Silindirin Akma Davranışı”

Surkay Akbarov - Tarık Koçal - Tamer Kepçeler (YTÜ): “Viskoelastik Malzemeden Ya-pılmış İki Katlı İçi Boş Dairesel Silindirde Eksenel Simetrik Boyuna Dalgaların Disper-siyonu Hakkında”

Mevlüt Hakan - Recep Güneş - Mustafa Kemal Apalak (Erciyes Ü.): “Alüminyum Plakala-rın Balistik Performansının Araştırılması”

Nihat İlhan - Nagihan Koç (YTÜ): “Rijit Ortam Üzerindeki Piezoelektrik Örtü Tabakası Ve Piezoelektrik Levhadan Oluşan Sistemin Dinamik Davranışı”

Surkay AKBAROV - Nihat İLHAN - Nesibe Sevgi ŞAHİN (YTÜ): “Rijit Ortam Üzerinde-ki Visko-Elastik Örtü Tabakası Ve Visko-Elastik Levhadan Oluşan Sistemin Dinamik Davranışına Levha Yüksekliğinin etkisi”

Tanju Ergen - Onur Tunçer : “Basınç Girdaplı Bir Püskürteçte Damlacık Boyut Dağılımı Ve Hava Çekirdeği Kararsızlığının İncelenmesi”

Surkay Akbarov -Tarık Koçal- Tamer Kepçeler (YTÜ): “Betonun Viskoelastik Malzemeden Yapılmış İki Katlı İçi Boş Dairesel Silindirde Eksenel Simetrik Boyuna Dalgaların Dis-persiyonu Hakkında”

Kerimcan Çelebi-Durmuş Yarımpabuç-Mehmet Eker (Osmaniye Ü.): “TAMAMLAYICI FONKSİYONLAR METODU İLE ÜNİFORM OLMAYAN KESİTE SAHİP ÇUBUĞUN ZORLANMIŞ TİTREŞİM ANALİZİ”

Ragıp İnce – A. Tevfik Bildik (Fırat Ü. ): “Betonun Kırılma Parametreleri ile Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişki”

Aybike Özyüksel-Sadık Alper Yıldızel-Erkan Doğan (CBÜ): “FARKLI ÇATI EĞİMLERİNE SAHİP HANGAR TİPİ KAPALI ÇELİK YAPILARIN RÜZGAR YÜKÜ TASARIMININ ABAQUS CAE PROGRAMIYLA YAPILMASI”

Mehmet Emin Çetin-Hasan Sofuoğlu (KTÜ): “İstatiksel Tasarım Yöntemi Kullanılarak İnsan Kalça Ekleminin Mekanik Davranışının Belirlenmesi”

M.Akif Kütük- Zeynal Abidin Oğuz ( Gaziantep Ü.): “Atık Su Arıtma Çamur Külü Katskısının Kompozit Malzeme Mekanik Özelliğine Etkisi”

M. Akif Kütük- Erdem Özsaraç ( Gaziantep Ü.): “Çalışma Yükleri Altında Ekskavatör Ön Ataşmanın Analizi ve Optimizasyonu”

Erkan Doğan (CBÜ): “Optimizasyon Metodlarının Dairesel Boşlıklu Kirişlerin Optimum Boyutlandırılmasındaki Performanslarının Kıyaslanması”

İbrahim Ö. Deneme ( ) : “Düzlem Gerilme Problemlerinde Eğri Eksenli Süreksiz Kuad-ratik Sınır Elaman Uygulaması”

Ayşe T.Daloğlu-Musa Artar-Korhan Özgan-Ali İ. Karakaş (KTÜ): “Elastik Zemin Üzerine Oturan Uzay Çelik Çerçevelerin GA ile Optimum Tasarımı”

Mehmet Bulut- Merve Şenyurt-Ahmet Erkliğ ( ): “Tabakalı Kompozit Plakaların Yarı Statik Penetrasyon Yükleri Altındaki Davranışlarının Araştırılması”

Mehmet Bulut-Ahmet Erkliğ-Eyüp Yeter ( ) : “Kevlar ve S-Cam ile Güçlendirilmiş Hibrit Kompozitlerin Titreşim Özelliklerinin Belirlenmesi”

Cem Boğa- Vebil Yıldırım ( ÇÜ): “KALINLIĞI HİPERBOLİK DEĞİŞEN FONKSİYONEL DE-RECELENDİRİLMİŞ (FD) DÖNEN DİSKLERİN LİNEER ELASTOSTATİK ANALİZİ”

Cihangir Bayındır (Işık Ü. ): “Okyanus Dalgalarının Sıkıştırlabilir Fourier Tayfı Yönte-miyle Hızlı Modellenmesi”

Cihangir Bayındır (Işık Ü. ): “Sönümlü-Değiştirilmiş Korteweg-de Vries (KdV) Denkle-minin Analitik ve Hesaplamalı Çözüm Karşılaştırılması”

Cihangir Bayındır (Işık Ü. ): “Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Çalışmaları için Sıkıştı-rılabilir Fourier Tayfı Yöntemi”

Abdullah Avey-Ali Deniz-Murat Pınarlık-Polat Özyiğit-Erdal Osmançelebioğlu (İTÜ): “Kayma Gerilmeleri İçeren FDM Kabukların Eksenel Basınç Yükü Etkisi Altında Sta-bilitesi”

Musa Artar- Ayşe T. Daloğlu (KTÜ): “Yarı-Rijit Bağlı Çelik Çerçevelerin Genetik Algo-ritma Kullanılarak Optimum Boyutlandırılması”

Gökhan Adıyaman-Ahmet Birinci-Muhittin Turan-Volkan Kahya (KTÜ): “YARIM DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ BİR TABAKANIN EKSENEL SİMETRİK TEMAS PROBLEMİ”

Saffet Kılıçer- Korhan Özgan- Ayşe Dalaoğlu- Ali İhsan Karakaş (KTÜ): “Yapı-Zemin Etki-leşiminin Betornarme Yapıların Tasarımına Etkisi”

Orhan Yapıcı - Emre Karaman - Sezer Öztürk- Nihan Doğramacı Aksoylar Ve Cenk Aksoylar ( Fatih Mehmet Vakfı Ü.): “Düzlem Çubuk Eleman Rijitlik Matrisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”

Onur Konan - Baha Zafer ( Ü.): “Sesaltı Kavite-Cisim Etkilşiminin Aeroakustik Etkile-şimi”

Cenk Aksoylar - Nihan Doğramacı Aksoylar - Ömer Güzel- Ebubekir Koç ( Fatih Mehmet Vakfı Ü.): “Tek Katlı Tek Açıklıklı Düzlem Çerçevenin Hibrit Dinamik Benzeri Testi”

Pembe Merve Karabulut - Gökhan Adıyaman - Erdal Öner (Bayburt Ü.)- Ahmet Birinci (KTÜ): “Yarım Düzlem Üzerine Oturan Elastik Tabakanın Sürtünmesiz Ve Ayrılmalı Temas Problemi”

Ahmet Birinci(KTÜ) - Murat Yaylacı (KTÜ)- Erdal Öner (Bayburt Ü.): “Winkler Zemine Oturan Elastik İki Tabaka İçin Sürekli Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çözümü”

Murat Altekin - Ali Mercan (YTÜ): “Değişken Kalınlıklı Dönel Simetrik Dairesel Plakların Doğrusal Olmayan Analizi”

Mesut Şimşek - Sinan Eraslan - Sarp Adalı (YTÜ): “Karbon Nanotüplerle Güçlendirilmiş Fonksiyonel Derecelendirilmiş (Kngfd) Kirişlerin Statik Analizi”

Özgün SUNAR - Mehmet ÇEVİK(CBÜ): “Yaprak Yaylarda Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Yorulma Analizi”

Fuat Demir (SDÜ) - Hakan Dilmaç - Hamide Tekeli - Mustafa Gençoğlu (İTÜ): “Normal Kuvvet Ve Eğilme Momenti Etkisi Altındaki Elemanlarda Sarılma Donatısının Etkisi”

Umut Çalışkan - Mustafa Kemal Apalak - Kemal Arslan (Erciyes Ü. ): “Yapıştırıcı İle Bir-leştirilmiş Sandviç T Tipi Bağlantıların Düşük Hızlı Darbe Davranışı”

Kemal ARSLAN - Recep GÜNEŞ - M. Kemal APALAK - J. N. Reddy (Erciyes Ü. ): “Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakalar ile Desteklenmiş Bal Peteği Sandviç Yapıların Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının İncelenme”

Gülden GÜN POLAT - Teoman ÖZER (İTÜ): “Jacobi Metodunun Modified Emden Denklemine Uygulaması”

Yurdakul Aygörmez - Tülay Aksu Özkul (İTÜ): “Kalın Sayılabilecek Plaklarda Kayma Kilitlenmesi Problemi”

Ümit Uzman (KTÜ): “I Kesitli Kirişlerde Kayma Gerilmeleri”

Ziya Abdulaliyev - Osman Bulut - Şenol Ataoğlu (İTÜ): “Gömülü Esnek Borularda Ge-rilme Analizi”

İzzet Göksel, Nalan Antar ve İlkay Bakırtaş (İTÜ): “Odaklanan Kübik, Odaklanan Kuin-tik Ortamda PT-Simetrisine Sahip Kafesler Üzerinde NLS Denkleminin Temel Soliton Çözümleri”

İzzet Göksel1 ve İlkay Bakırtaş (İTÜ): “Odaklanan Kübik, Odaktan Sapan Kuintik Or-tamda Pt-Simetrisine Sahip Kafesler Üzerinde NLS Denkleminin Temel Soliton Çözüm-leri”
2
Onur Aydın- Bekir Aksoy- Halil Bayraktar- B. Erdem Alaca (KÜ): “Tek Eksenli Çekme Cihazı İle Tümleşik Floresan Mikroskop Kullanılarak İki Boyutta Yüksek Çözünürlüklü Yerel Gerinim Ölçümü”

Sedat Kömürcü – Murat Yılmaz (İTÜ): “24 Serbestlik Dereceli Kuadratik Kabuk Sonlu Elaman Formulasyonu”

Murat Yılmaz (İTÜ): “Düzleme Dik Dönme Serbestliğine Haiz Yeni Bir Düzlem Gerilme Sonlu Elemanı”

İrma Hacınlıyan - Ceni Babaoğlu (İTÜ): “Genelleştirilmiş Elastik Bir Ortamda Modifiye Edilmiş Davey-Stewartson Iı Sistemi İçin Homoklinik Yapı İncelemesi”

Tahir Karasu (OGÜ): “2_Dairesel Kesitli Anigenişlemeli Borularda Çevrintili Türbü-lanslı Akışın Sayısal Simülasyonu”,

Tahir Karasu (OGÜ): “1_Dairesel Kesitli Borularda Türbülanslı Akışın Sayısal Hesap-lanması”,
7
Tahir Karasu (OGÜ): “Dairesel Kesitli Anigenişlemeli Borularda Çevrintili Türbülanslı Akışın Sayısal Simülasyonu”

Tahir Karasu (OGÜ): “Dairesel Kesitli Borularda Türbülanslı Akışın Sayısal Hesap-lanması”

Neşe Özdemir - Semra Ahmetolan (İTÜ): “İki Tabakalı Elastik Bir Ortamda Sh Dalgala-rının Beşinci Harmonik Rezonansı”

Ramazan Özçelik -Yağmur Dikiciaşık -Kazım Burç Civelek ( ): “Burkulması Engellenmiş Çelik Çaprazların Uç Stabilitelerinin Arttırılması”

Yusuf Şahinkaya (İTÜ): “Mevcut Betonarme Binalardaki Perde Donatı Detayları Ve Sonlu Eleman Analizleri”

Muharrem Aktaş - H. Serdar Küyük -Erkan Çelebi- Elif Ağcakoca (Sakarya Ü. ): “Sıvılaşma Riski Altında Suya Doygun Zeminlerde, Çok Katlı Yapılar İçin Bodrum Kat Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”

Hamit ADİN - Hüsna TOPKAYA (Batman Ü. ): “Çeliklerin Farklı Çalışma Ortamlarında Bulundurulmasının Mekanik Özelliklerine Etkisi”

Hatice MERCAN ( ) :“Dökme Polimer İnce Tabakalarının Üretim Sürecinin Kristalizas-yon Ve Isıl Etkiler Altında Sayısal İncelenmesi”

Ömer Necati CORA- Doğan ACAR - Mevlüt TÜRKÖZ - Hasan GEDİKLİ - Hüseyin Selçuk HALKACI (KTÜ): “Ilık Hidromekanik Derin Çekme Prosesinin Sonlu Elemanlar Analizi Ve Parametrik Optimizasyonu”

K. Levend Parnas - Ozan Erartsın - M. Bilal Atar - Gökhan Tursun ( ODTÜ ): “Delikli Kompozit Yapıların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi”

Burak Yılmaz - Gebrail Bekdaş - Sinan Melih Nigdeli (İÜ): “Betonarme İstinat Duvarları-nın Çiçeklerin Tozlaşma Algoritması İle Optimizasyonu”

Nilay Küçükdoğan Öztürk (DEÜ): “Pirina Atığı Katkılı Termoplastik Kompozitlerin Gelimat Mikser İle Üretimi”

Nilay Küçükdoğan Öztürk - Kutlay Sever - Mücahit Sütçü - Yoldaş Seki (DEÜ):“Tarımsal Atık İle Katkılanmış Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerin Fiziksel, Mekanik Ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi”

Erkan Akay - Yavuz Yaman ( ): “Kiriş Destekli Kompozit Bir Plakanın Bir Arada Uygu-lanan Eksenel Ve Kesme Yükü Altında Burkulma Ve Burkulma Sonrası Davranışları”

Seçkin Filiz - Metin Aydoğdu (TÜ): “Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Kirişlerin Titre-şim Ve Burkulma Analizi”

Mehmet Fatih ŞAHAN - Zeynal TUZCU - Şerif ÇİTİL (KahramanMaraş Ü.): “Hasar Gören Boruların Yapıştırıcılar Kullanılarak Tamiratında Yama Geometrisinin Boru Patlama Mukavemetine Etkisi”

Gülçin Tekin - Fethi Kadıoğlu (İTÜ): “Elastik Zemine Oturan Çapraz Tabakalı Kompozit Kalın Plakların Statik Analizi”

Serdar Yaşar - Ali Osman Yılmaz (KTÜ): “Kazı Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi”

Safiye Ecer - Fethi Kadıoğlu (İTÜ): “Değişken En Kesitli Çubukların Karışık Sonlu Ele-manlar Yöntemi İle Boyuna Titreşim Analizi”

Barış TANRIVERDİ - Hikmet Hüseyin ÇATAL (DEÜ) : “Touratıer Plağının Dinamik Ri-jitlik Matrisi Yöntemi İle Wittrick-Williams Algoritması Kullanarak Serbest Titreşim Analizi”

Abdullah GÖÇER - Fehmi NAİR - Murat AYDIN ( ): “Fonksiyonel Kademelendirilmiş Al-Sic Kompozit Malzemelerin Termal Şok Etkisi Altında Mekanik Özelliklerinin İnce-lenmesi ”

İlyas Kacar (ÇÜ ): “Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden Yapılmış Dönen Silin-dirik Ve Küresel Basınçlı Kaplarda Elastisite Denklemlerinin Tamaml”

İlyas Kacar - Vebil Yıldırım (ÇÜ): “Fonksiyonel Derecelendirilmiş İç/Dış Basınca Maruz Sabit Açısal Hızla Dönen Silindirik Ve Küresel Kaplarda Elastisite Denklemler”

İlyas Kacar - Cem Boğa- Cem Korkmaz - Vebil Yıldırım (ÇÜ): “Fonksiyonel Derecelendi-rilmiş Malzemeden (Fgm) Yapılmış Silindir, Küre Ve Değişken Kalınlıklı Diskte Radyal Doğrultuda Sürekli R

Abdurrahim Dal - Tuncay Karaçay ( Gazi Ü. ): “Basınçlı Hava Yataklarında Reynolds Denkleminin Sayısal Çözümü İçin Diferansiyel Transform Sonlu Farklar Hibrid Metodu Uygulaması”

Ferda BİLİK - Tuncay KARAÇAY (Gazi): “Kuvvet Uygulanmış Basit Mesnetli Euler-Bernoullı Kirişinin Madm Kullanılarak Titreşim Analizi”

M.Ömer KAYKI - Mustafa Günay- M.Erdi Korkmaz ( ): “Metal Kesme Analizleri İçin En Uygun Visko Plastik Modelin Belirlenmesi”

Mehmet Emin ÇETİN - Muhammet DEMİRTAŞ- Hasan SOFUOĞLU- Gençağa Pürçek (KTÜ): “Süperplastik Zn-22al Alaşımında Ultra İnce Tane Oluşumunun Oda Sıc. Şekil-lendirilebilirliğe Etk. Den. Ve Teo. İncelenmesi”

Seyhan Gül - Derya Gürak- Yavuz Yaman ( ): “Helikopter Yük Hesaplaması Yazılımı İçin Bir Denge Algoritması”

B.Burak ÖZHAN - Ahmet Alper Akış- Efekan Atıl- Samet Yıldız (CBÜ) : “Kemik Erimesi Olan Hastalarda Omurga Rahatsızlıkları Tedavisinde Kullanılacak Yeni Bir Vida Tasa-rımı: Genişleyebilir Pedikül Vida”

Yusuf Cunedioğlu ( ) : “Kalınlığı Sabit Genişliği Eksponansiyel Değişen Çatlaklı An-kastre Kirişin Serbest Titreşim Analizi”

Mahmut Bağcı - İlkay Bakırtaş (İTÜ): “Kuadratik Ortamda Parite Zaman (Pt) Simetrili Kafes Solitonları”

Mahmut Bağcı -İlkay Bakırtaş- Nalan Antar (İTÜ): “Düzensiz Kafes (Latis) İçinde NLSM Solitonları”

Mevlüt Teymür - Hamza Kurt (İTÜ): “Üniform Kalınlıklı Bir Tabaka İle İkiye Ayrılmış Sonsuz Bir Elastik Ortamda Nonlineer Enine Kayma Dalgalarının Yayılması”

Sıddık Şener - Yasin Çağlar (Bilgi Ü. ): “Çentikli, Çentiksiz Beton Kirişlerde Boyut Etkisi”

Reşat Köşker - İsmail Gülten (YTÜ): “Geometrik Lineer Durumunda Aynı Fazlı Periyo-dik Eğilmiş İki Komşu Karbon Nanotüp İçeren Sonsuz Elastik Ortamda Gerilme Yayı-lımı”

Afşin Sarıtaş - Tolga Gürol (ODTÜ): “Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeli Kirişlerin Karma Formülasyon Sonlu Elemanlarla Modellenmesi”

Fatma Çoban - Reşat Köşker (YTÜ): “Yerel Eğrilikli Karbon Nanotüp İçeren Kompozit-teki Gerilme Dağılımına Geometrik Nonlineeritenin Etkisi”

Murat Aydın - M. Kemal Apalak- Recep Güneş- J. N. Reddy (Erciyes Ü. ): “Fonksiyonel Kademelendirilmiş Sandviç Plakaların Balistik Darbe Yükü Altındaki Davranışı Üze-rinde Farklı Seramik Bileşenlerinin”

Ülkü Babuşcu Yeşil - Ayfer Tekin Atacan (YTÜ): “İzogeometrik Analiz İle Konsol Kiriş İçin Timoshenko’nun Kesin Çözümünün Kullanımı”

Yusuf Cengiz Toklu - A. Erdem Çerçevik - M. Özgür Yaylı (Bilecik Ü. ): “Elastik Konsol Kirişlerin Büyük Deformasyon Analizi”

M. Özgür Yaylı - A. Erdem Çerçevik - Y. Cengiz Toklu (Bilecik Ü. ): “Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Bur-kulma Analizi”

Akif Kutlu - Bahadır Uğurlu- Mehmet Hakkı Omurtag (İTÜ): “Zemin Ve Akışkan İle Etki-leşen Plakların Serbest Titreşim Problemi İçin Bir Sınır Eleman-Karışık Sonlu Eleman Çözümü”

Muhittin Turan, Volkan Kahya, Gökhan Adıyaman, Ahmet Birinci (KTÜ): “Tabakalı Elastik Ortamların Dönel Simetrik Yükleme Altında Statik Analizi”

F. Erdal (Akdeniz Ü.) - O. Tunca (KMÜ) - S. Taş (Akdeniz Ü.) - E. Doğan (CBÜ):“ Ondülin Gövdeli Kirişlerin Stokastik Optimizasyon Yöntemleri Kullanılarak Optimum Boyut-landırılması”

EkBoyut
Dosya bildiriler.docx34.75 KB

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi